استخدام

  • اطلاعات مندرج در این پرسشنامه کاملا محرمانه بوده و به هیچ وجه در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از شرکت قرار نخواهد گرفت لذا خواهشمند است از اظهار خلاف و کتمان جدا خودداری نموده و پاسخ صریح و مناسب به سوالات داده شود
  • مسئولیت هر گونه اظهار نظر خلاف واقع و کتمان حقایق به عهده اینجانب بوده و بدینوسیله صحت اطلاعات را گواهی مینماییم
  • شرکت مجاز است در مورد هر یک از اطلاعات فوق تحقیق نموده و در صورت نادرست بودن کلیه و یا قسمتی از موارد بدون هیچگونه عذری با اینجانب تسویه حساب نماید
  • ثبت اطلاعات در این سامانه الزامی برای استخدام به همراه نخواهد داشت