خط مشی کیفیت

گروه کارخانجات نیروگستران خراسان با هدف تبدیل شدن به تامین کننده پیشرو در زمینه تولید انواع باتريهاي استارتر خودرو در کشور


این شرکت با دارا بودن حدود 20 سال تجربه در صنعت باتری حدود 500 نفر پرسنل داشته و با دارا بودن نیروهای مجرب به سرعت در مسیر توسعه کمی و کیفی محصولات به منظور کسب جایگاه شایسته صنعت در حرکت می باشد.

افزایش کیفیت محصول و ارائه قیمت مناسب را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است در این راستا سازمان تلاش مینماید با استقرار الزامات استاندارد مدیریت کیفیت صنعت خودرو ( 2016:16949 IATF ) و الزامات خاص مشتریان به اهداف خود نایل آمده و بدین منظور ضمن شناسایی ریسکها و فرصتها و واکنش مناسبت نسبت به آنها، موارد ذیل را در کلیه فرآیندها و فعالیتها مورتوجه قرار داده است:

  • حرکت در جهت افزایش رضایتمندي مشتریان و سایر ذینفعان و گسترش و توسعه ارتباطات و تعاملات موثر با کلیه ذینفعان و رعایت الزامات قانونی
  • بهبود مستمر اثربخشی و کارآیی فعالیتها و فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت؛
  • تلاش در جهت افزایش سطح کیفیت محصولات تا رسیدن به نقص صفر
  • تلاش در جهت افزایش سطح کیفیت محصولات تا رسیدن به نقص صفرتوانمندسازي کارکنان از طریق رشد و ارتقاي آگاهی و مهارت ایشان با استفاده از آموزش هاي موثر و بکارگیري سیستمهاي انگیزشی
  • توجه به ایمنی کارکنان ، محصول و فرآیندها و ایجاد محیط و فضاي کاري مناسب در راستاي اجراي فعالیتهاي سازمان؛
  • افزایش مشارکت کارکنان با توسعه فرهنگ کارگروهی؛
  • افزایش بهره وري منابع تولید در جهت کاهش هزینه ها.
  • شناسایی مستمر دانش سازمانی و به کارگیري آن .
  • حفظ و نگهداري سوابق : کنترل سوابق مرتبط با الزامات قانونی و مقرراتی و سازمانی و مشتري در شرکت الزام می باشد و آنها باید به نحو مناسب شناسایی , بازیابی , نگهداري , تعیین و تکلیف و دفع , مدیریت و محفاظت می شوند تا در موقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند . .

مدیریت ارشد سازمان ، خود را متعهد می داند که نسبت به برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اهتمام ورزد و از درك خط مشی کیفیت در سازمان اطمینان یابد و جهت تناسب دائمی آن با نیازمندیهاي سازمان ، به صورت سالیانه مورد بازنگري قرار دهد .


مدیر عامل - وحید فرهادی