نیروگستران خراسان
  • volta
  • volga
  • cene
  • turbo
  • silver
  • shark

ولتا - VOLTA

اطلاعات بیشتر...
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53520
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
52 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53522
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
53 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

45 Ah - B24

مدل:
54523
تیپ:
B24
ظرفیت:
45 Ah
ظرفیت ذخیره:
72 min
جریان استارت زنی (EN):
360 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
315 A
طول:
235 mm
عرض:
127 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L & R Type
نیروگستران خراسان

50 Ah - L1

مدل:
55054
تیپ:
L1
ظرفیت:
50 Ah
ظرفیت ذخیره:
78 min
جریان استارت زنی (EN):
400 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
350 A
طول:
207 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

55 Ah - L2

مدل:
55530
تیپ:
L2
ظرفیت:
55 Ah
ظرفیت ذخیره:
85 min
جریان استارت زنی (EN):
440 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
385 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - L2

مدل:
56030
تیپ:
L2
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56068
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56069
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

66 Ah - L3

مدل:
56638
تیپ:
L3
ظرفیت:
66 Ah
ظرفیت ذخیره:
105 min
جریان استارت زنی (EN):
530 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
460 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - L3

مدل:
57012
تیپ:
L3
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57024
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57029
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

74 Ah - L3

مدل:
57412
تیپ:
L3
ظرفیت:
74 Ah
ظرفیت ذخیره:
120 min
جریان استارت زنی (EN):
600 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
520 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type

ولگا - VOLGA

اطلاعات بیشتر...
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53520
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
52 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53522
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
53 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

45 Ah - B24

مدل:
54523
تیپ:
B24
ظرفیت:
45 Ah
ظرفیت ذخیره:
72 min
جریان استارت زنی (EN):
360 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
315 A
طول:
235 mm
عرض:
127 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L & R Type
نیروگستران خراسان

50 Ah - L1

مدل:
55054
تیپ:
L1
ظرفیت:
50 Ah
ظرفیت ذخیره:
78 min
جریان استارت زنی (EN):
400 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
350 A
طول:
207 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

55 Ah - L2

مدل:
55530
تیپ:
L2
ظرفیت:
55 Ah
ظرفیت ذخیره:
85 min
جریان استارت زنی (EN):
440 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
385 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - L2

مدل:
56030
تیپ:
L2
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56068
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56069
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

66 Ah - L3

مدل:
56638
تیپ:
L3
ظرفیت:
66 Ah
ظرفیت ذخیره:
105 min
جریان استارت زنی (EN):
530 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
460 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - L3

مدل:
57012
تیپ:
L3
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57024
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57029
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

74 Ah - L3

مدل:
57412
تیپ:
L3
ظرفیت:
74 Ah
ظرفیت ذخیره:
120 min
جریان استارت زنی (EN):
600 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
520 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type

سن - CENE

اطلاعات بیشتر...
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53520
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
52 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53522
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
53 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

45 Ah - B24

مدل:
54523
تیپ:
B24
ظرفیت:
45 Ah
ظرفیت ذخیره:
72 min
جریان استارت زنی (EN):
360 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
315 A
طول:
235 mm
عرض:
127 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L & R Type
نیروگستران خراسان

50 Ah - L1

مدل:
55054
تیپ:
L1
ظرفیت:
50 Ah
ظرفیت ذخیره:
78 min
جریان استارت زنی (EN):
400 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
350 A
طول:
207 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

55 Ah - L2

مدل:
55530
تیپ:
L2
ظرفیت:
55 Ah
ظرفیت ذخیره:
85 min
جریان استارت زنی (EN):
440 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
385 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - L2

مدل:
56030
تیپ:
L2
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56068
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56069
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

66 Ah - L3

مدل:
56638
تیپ:
L3
ظرفیت:
66 Ah
ظرفیت ذخیره:
105 min
جریان استارت زنی (EN):
530 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
460 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - L3

مدل:
57012
تیپ:
L3
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57024
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57029
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

74 Ah - L3

مدل:
57412
تیپ:
L3
ظرفیت:
74 Ah
ظرفیت ذخیره:
120 min
جریان استارت زنی (EN):
600 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
520 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type

توربو - TURBO

اطلاعات بیشتر...
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53520
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
52 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53522
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
53 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

45 Ah - B24

مدل:
54523
تیپ:
B24
ظرفیت:
45 Ah
ظرفیت ذخیره:
72 min
جریان استارت زنی (EN):
360 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
315 A
طول:
235 mm
عرض:
127 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L & R Type
نیروگستران خراسان

50 Ah - L1

مدل:
55054
تیپ:
L1
ظرفیت:
50 Ah
ظرفیت ذخیره:
78 min
جریان استارت زنی (EN):
400 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
350 A
طول:
207 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

55 Ah - L2

مدل:
55530
تیپ:
L2
ظرفیت:
55 Ah
ظرفیت ذخیره:
85 min
جریان استارت زنی (EN):
440 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
385 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - L2

مدل:
56030
تیپ:
L2
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56068
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56069
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

66 Ah - L3

مدل:
56638
تیپ:
L3
ظرفیت:
66 Ah
ظرفیت ذخیره:
105 min
جریان استارت زنی (EN):
530 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
460 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - L3

مدل:
57012
تیپ:
L3
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57024
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57029
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

74 Ah - L3

مدل:
57412
تیپ:
L3
ظرفیت:
74 Ah
ظرفیت ذخیره:
120 min
جریان استارت زنی (EN):
600 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
520 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type

سیلور - SILVER

اطلاعات بیشتر...
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53520
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
52 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53522
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
53 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

45 Ah - B24

مدل:
54523
تیپ:
B24
ظرفیت:
45 Ah
ظرفیت ذخیره:
72 min
جریان استارت زنی (EN):
360 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
315 A
طول:
235 mm
عرض:
127 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L & R Type
نیروگستران خراسان

50 Ah - L1

مدل:
55054
تیپ:
L1
ظرفیت:
50 Ah
ظرفیت ذخیره:
78 min
جریان استارت زنی (EN):
400 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
350 A
طول:
207 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

55 Ah - L2

مدل:
55530
تیپ:
L2
ظرفیت:
55 Ah
ظرفیت ذخیره:
85 min
جریان استارت زنی (EN):
440 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
385 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - L2

مدل:
56030
تیپ:
L2
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56068
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56069
تیپ:
D23
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
241 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
199 mm
ارتفاع با قطب:
218 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

66 Ah - L3

مدل:
56638
تیپ:
L3
ظرفیت:
66 Ah
ظرفیت ذخیره:
105 min
جریان استارت زنی (EN):
530 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
460 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - L3

مدل:
57012
تیپ:
L3
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57024
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

70 Ah - D26

مدل:
57029
تیپ:
D26
ظرفیت:
70 Ah
ظرفیت ذخیره:
115 min
جریان استارت زنی (EN):
560 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
490 A
طول:
250 mm
عرض:
165 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

74 Ah - L3

مدل:
57412
تیپ:
L3
ظرفیت:
74 Ah
ظرفیت ذخیره:
120 min
جریان استارت زنی (EN):
600 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
520 A
طول:
276 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type

شارک - SHARK

اطلاعات بیشتر...
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53520
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
52 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

35 Ah - B20

مدل:
53522
تیپ:
B20
ظرفیت:
35 Ah
ظرفیت ذخیره:
53 min
جریان استارت زنی (EN):
280 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
245 A
طول:
198 mm
عرض:
129 mm
ارتفاع:
204 mm
ارتفاع با قطب:
224 mm
موقعیت قطب:
R - Type
نیروگستران خراسان

45 Ah - B24

مدل:
54523
تیپ:
B24
ظرفیت:
45 Ah
ظرفیت ذخیره:
72 min
جریان استارت زنی (EN):
360 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
315 A
طول:
235 mm
عرض:
127 mm
ارتفاع:
200 mm
ارتفاع با قطب:
220 mm
موقعیت قطب:
L & R Type
نیروگستران خراسان

50 Ah - L1

مدل:
55054
تیپ:
L1
ظرفیت:
50 Ah
ظرفیت ذخیره:
78 min
جریان استارت زنی (EN):
400 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
350 A
طول:
207 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

55 Ah - L2

مدل:
55530
تیپ:
L2
ظرفیت:
55 Ah
ظرفیت ذخیره:
85 min
جریان استارت زنی (EN):
440 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
385 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - L2

مدل:
56030
تیپ:
L2
ظرفیت:
60 Ah
ظرفیت ذخیره:
95 min
جریان استارت زنی (EN):
480 A
جریان استارت زنی (ISIRI):
420 A
طول:
242 mm
عرض:
175 mm
ارتفاع:
190 mm
ارتفاع با قطب:
190 mm
موقعیت قطب:
L - Type
نیروگستران خراسان

60 Ah - D23

مدل:
56068
تیپ:
D23
ظرفیت:
6